Een vondeling in Midwolda

In het jaar duizend achthonderd negenenvijftig, den achttienden der maand November, zijn voor ons Daniel Eisses de Jager, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Midwolda, Arrondissement Winschoten, Provincie Groningen, verschenen

Geert Geerts Lenting, oud negenendertig jaren, van beroep Veldwachter, wonende te Midwolda, en Christiaan Schuiten, oud drie en dertig jaren, van beroep Veldwachter, wonende te Oostwold,

welke ons hebben aangegeven een Kind, dat op den Zestienden der maand November, des jaars duizend achthonderd negenenvijftig, des avonds te vijf uur, binnen deze gemeente, en wel te Midwolda, is gevonden in het privee van Klaas Alberts Veldkamp, Koopman, wonende te Midwolda, waarvan de ouders niet bekend zijn.