Goslyck en Ymk

Notities over Goslick Jouws.

Dit is de vader van Sjoukje Goslyks. Sjoukje is de vrouw van Pieter Pieters Minnema, opa van Sjoukje Gerbens van Maanen. (directe voorvader dus)

* Forum Tresoar:
Sneek R2, 5 nov 1714. Authorisatie van Uilke Juws te Akkrum, oom vaders zijde, en Tjerk Jetses, huisman te Goutum, beiden doopsgezind, tot curatoren ad actum divisionem over Siouk (in het 17e), Tjietske (in het 16e) en Hette (in het 9e jaar), kinderen van Goslyck Juws, overleden te Goutum, bij Ymk Hettes, die hertrouwt met Jelmer Douwes, koopman en winkelier te Sneek. Na de scheiding neemt de stiefvader de curatele over de kinderen op zich, en doet daarvoor eveneens de doopsgezinde belofte.
* Forum Tresoar:
De Uilke Jouws die in 1696 trouwt met Klaaske Annes, is geboren in 1664 als zoon van Jouw Uilkes en Tjitske Goslings. Dit blijkt uit de volgende akte uit het RA SNEEK R1 fol 95 dd 2.4.1677 (Oock (18j), Goslick (16j) en Uilke (13j) Jouws, zijn nagelaten kinderen van wijlen Jouw Uilkes bij Tietske Goslicks in egte gewekt. Curatoren worden Atse Uilkes, ontvanger te Oppenhuizen en volle oom van vaderswegen, en Sybold Goslicks, oom van moederswegen.