Wouda: Anna Grottiga

Bet-overgrootmoeder van Jiskje Tuinstra
Geschreven door Mattie Bruining-Hoeksma

In het nieuwsblad van Noord-Oost Friesland (26-10-1984) lezen we: “In juni 1973, toen de grafdelver Tjerk B. Helder op het kerkhof bij Buweklooster bezig was een graf te maken, vond hij een oude zerk uit 1598 . Het opschrift is: ‘A° 1598 de 25 ianeuarijs stierf die Eerbare en doechtsame Anna Folcke dr. Grottiga, huisvrouw van Siurdt itsma’.

Er komen twee wapens op de steen voor, die beiden aan een tak hangen. Mogelijk hebben de Itsma’s hier land in eigendom gehad, dat oorspronkelijk in bezit was van het Buweklooster. Op het stemkohier van Harkema-Opeinde van 1698 komt een zekere Pop Fockes ( of Pooge Focks) Itsma,eigenaar van de stemdragende plaats nr. 95. Volgens dit kohier van 1718 is het dan nog zijneigendom, maar wordt de naam als “IJtsma”vermeld. De bijzondere steen werd, nadat ook het Fries Museum pogingen had gedaan om de zerk in bezit te krijgen, ingemetseld in een zijmuur in het baarhuisje op het kerkhof.”
Over de families Grottinga en Itsma wil ik wat meer vertellen, omdat het mijn voorouders zijn. In het boek ”De Tjoelkers van de Tsjoele” (blz. 89) en in “Feanster Flucht 1576-1976 “(blz. 8),lezen we dat de vader van Anna, Folcke Groetinga in 1548 een conflict heeft over een stukveengrond, met de abt van het klooster van Gerkesklooster. Er kwam een rechtszaak van voor hetHof te Leeuwarden. Een getuige werd opgeroepen, het was Thyer Heeckema, te Surhuizumwoonachtig, “oudt wel 80 jaren zoe hy zeyde”. Deze wist zich nog te herinneren en zelf gezien tehebben, dat Deege Groetinga, de vader van Folcke, meer dan veertig jaar te voren “opt feengelegen omtrent Suyhuysum byder schoele heeft doen graeve ende die turff doen wech voerezonder oppositie van yemandt”. Omdat hij er turf stak en weg voerde zonder dat iemand er iets vanzei, kon men aannemen dat het zijn eigendom was. Met andere woorden, dat stuk veen behoordedus niet aan de abt.”De genoemde Deege (Degha) geboren rond 1440, was echter niet de vader van Folcke, maar moetz’n grootvader geweest zijn. De vader van Folcke was Boate Deages Grottinga. Geboren rond 1466te Surhuizum.
Folcke zelf is geboren rond 1495. In 1543 was hij kerkvoogd van de Roomse kerk,toen nog de enige officiële kerk.Hij trouwt rond 1522 met Auckjen, geboren rond 1498. Ze krijgen meerdere kinderen, waaronder rond 1523 eerder genoemde Anna Folckerts Graetingha.De naam wordt op verschillende manieren geschreven. Anna trouwt in 1543 met Sjoerd AetsesItsma. Volgens mijn gegevens krijgen ze acht kinderen. Eén van hun zonen isFocke Sjoerds Itsma, geboren rond 1562, overleden voor 1628. Een kleindochter van deze Focke isDoed Lieuwes Itsma, zij trouwt in 1656 met Heerke Fockens. De vader van deze Heercke is FockePouges Harckema 1574-1649. Opmerkelijk is dat hij begraven is in de kerk van Augustinusga, zijngrafzerk ligt er nog.
De overgrootvader van Focke Pouges is Pauke Azyghen, van hem komen we een officieel document tegen in Tresoar, hij en z’n vrouw ruilen land met het Buweklooster.:10 februari 1507 Poeke Azygen en zijn vrouw Reyne dragen over aan het convent van Bouwen 2 “wael”op de Gaestvan de “toyn” tot aan de Olde Wegh bij de molen en de “ley” aldaar over de Nye Wegh tot aan de”wrynghe”, waarin zij 2 paardegras behouden, inruil voor 1 1/2 “fael” en 1 garde land van hetklooster in hun “waer”, terwijl zij tevens hun moer- en zandvenen daaraan grenzend en 2 garden ophet Nije Fene aan het convent verkopen. Int jaer ons Heeren XV honder ende VII op sunteScolastica dagh.