Wouda: Familie Foeckema

Voorouders Eelck Ulbes Foeckama
Tweede generatieIla. ULBE WYBESZN (zoon van 1), geb. circa 1510, boer te Folsgare, wordt in1561 burger van Sneek, overl. tussen 2 april 1594 en 19 dec. 1595. De eerste vrouwvan Ulbe is nog onbekend. In aktes vinden we haar njet vermeld. Ze moet overleden zijn voor 6 aug. 1563, want dan wordt hij met zijn tweede (?) vrouw JETSFEYES vermeld. Jets was eerder weduwe van een zekere HARING, schuitmaker teSneek.Ulbe Wybesz woont in 1552 te Folsgare, in het bezit van spiets en degen.36 Weweten dat hij dan boer is, want in 1555 voert Lyoets Gate Heslinga een proces overeen sate te Folsgara waar Ulbe meier is. In de akte staat verder: Lyoets Gate Heslinga weduwe zegt op aan Tyebbe Wytyez en zijn vrouw Auck drie vierde part vanhaar bezit in een sate te Folsgare. 37 Met dezelfde Tyebbe heeft Ulbe in 1556 eengeschil over een schuldregeling, Tyebbe is hem 33 goudguldens schuldig.38 In I 560verkoopt hij Jan Keyser lammeren, Jan belooft hem binnen acht dagen te betalen.39In 1563 is hij boer af, samen met zijn tweede (?) vrouw Jets Feyes koopt hij eenhuis en schuur op het Luttick Sandt, het huidige Kleinzand. Blijkbaar zijn Ulbe enJets niet onbemiddeld, want het Kleinzand was toen een voorname buurt inSneek. 40Tussen I563 en 1578 worden ze vaak genoemd in de Sneker hypotheekboeken. Zevoeren vele processen, vooral schuldajhandelingen, tegen de al eerder genoemdeTyebbe Wytzes, Douwe Allinga41 en Mr. Hoyte Hoytema. 42 Jets procedeert ondermeer tegen de mater van het convent Groendijk, J. Ansck Frittma(=Frittema),43 diehaar de huur over landerijen opzegt. 44 Niet alle conflicten lieten zich vredig via derechtbank oplossen, want in 1565 “allegeert” Ulbe Wybes tegen Wouter Tyardts.Wouter was ’s nachts in Ulbes huis geweest “makende veel rumoer”, Ulbe eistvoor dit vergrijp geldelijke genoegdoening. 45Ook zijn Ulbe en Jets actief in het onroerend goed, in 156446 kopen ze weer eenhuis op het Luttick Sandt en in 1586 een huis in de Merckstrate van Tryn Foeckes,32 weduwe en burgerse te Sneek.47 In 1578 wonen ze in Sanster Vyerendeel te Sneek,waar ze JO stuivers personele belasting betalen. 48 De hoogte van de aanslag isrelatief laag, ongeveer die van een gemiddeld ambachtsman.In 1564 treedt Ulbe op als volmacht van Rinck Bocke’s weduwe en haar zoon EpeBockesz. Waarschijnlijk betreft het hier Wallema ’s of Walma ‘s, eigenaars van degelijknamige sate in Folsgare. 49 Dezelfde sate waar zijn zaan later boert en waarvan zijn kleinzaon Hoyte, in 1624, meier en mede-eigenaar is. Het gaat in diekwestie om penningen die in handen zijn van Jancke Nolckez en toebehoren aanJuicke Juickedr als eifgenaam van wijlen Duycke Juyckedr, haar zuster. Dit alsrestant van de schuld volgens een obligatie van wijlen Bocke Epes aan DyuckeJuyckedr van 17 jan. 1558. 50Jets was eerder getrouwd. In 158351 is ze als Jets Feyedr, huidige vrouw van WlbeWybez, voor zich en vanwege haar kinderen bij “Haring scuytmaker” in procesmet Comelis Hendrix en Gees Evertsdr.Ulbe heeft in Sneek Zo zijn connecties, in 1585’2 is hij borg voor Aelcke Hamiens,vrouw van mr. Douwe Broersma, voor de koop van een halve huizinge te Sneek;Douwe is secretaris en advocaat in Sneek. En in 159453 draagt hij zijn curatorschap over Dirck Dircks over aan Frans Jans, burgemeester van Sneek; misschienvoelde hij zijn einde naderen, want in 1595 is hij overleden. Zijn zaan Wybe Ulbesprotesteen dan – mede namens broers en zussen, allen eifgenamen van Ulbe Wybes te Folsgare – tegen dezelfde Frans Jan.54In 1596 worden Wybe Wlbes en Eesck Wlbes samen met Frans Jans, burgemeesteren curator, genoemd in een geschil. Dezelfde Frans Jans als uit het eerdere geschilmet de erven van Ulbe Wybes. Eesck behoort dus tot de erven. 55Uit het eerste huwelijk:1. Wybe Ulbes Foeckama, volgt IIIa.2. Misschien N. Ulbedr, trouwt Rienck Piers.Verder uitgewerkt als Foekemajamilie 11 met toelichting.3. EESCK ULBEDR, overl. na 17 april 1596.4. Misschien N. Ulbedr, trouwt Tierck Tjallings, huisman te Abbega. Uitgewerktin aanhangsel.
Wapen van de Foeckama’s, te vinden op 2 grafzerken in het kerkje van Folsgare
Tweede generatieIla. ULBE WYBESZN (zoon van 1), geb. circa 1510, boer te Folsgare, wordt in1561 burger van Sneek, overl. tussen 2 april 1594 en 19 dec. 1595. De eerste vrouwvan Ulbe is nog onbekend. In aktes vinden we haar njet vermeld. Ze moet overleden zijn voor 6 aug. 1563, want dan wordt hij met zijn tweede (?) vrouw JETSFEYES vermeld. Jets was eerder weduwe van een zekere HARING, schuitmaker teSneek.Ulbe Wybesz woont in 1552 te Folsgare, in het bezit van spiets en degen.36 Weweten dat hij dan boer is, want in 1555 voert Lyoets Gate Heslinga een proces overeen sate te Folsgara waar Ulbe meier is. In de akte staat verder: Lyoets Gate Heslinga weduwe zegt op aan Tyebbe Wytyez en zijn vrouw Auck drie vierde part vanhaar bezit in een sate te Folsgare. 37 Met dezelfde Tyebbe heeft Ulbe in 1556 eengeschil over een schuldregeling, Tyebbe is hem 33 goudguldens schuldig.38 In I 560verkoopt hij Jan Keyser lammeren, Jan belooft hem binnen acht dagen te betalen.39In 1563 is hij boer af, samen met zijn tweede (?) vrouw Jets Feyes koopt hij eenhuis en schuur op het Luttick Sandt, het huidige Kleinzand. Blijkbaar zijn Ulbe enJets niet onbemiddeld, want het Kleinzand was toen een voorname buurt inSneek. 40Tussen I563 en 1578 worden ze vaak genoemd in de Sneker hypotheekboeken. Zevoeren vele processen, vooral schuldajhandelingen, tegen de al eerder genoemdeTyebbe Wytzes, Douwe Allinga41 en Mr. Hoyte Hoytema. 42 Jets procedeert ondermeer tegen de mater van het convent Groendijk, J. Ansck Frittma(=Frittema),43 diehaar de huur over landerijen opzegt. 44 Niet alle conflicten lieten zich vredig via derechtbank oplossen, want in 1565 “allegeert” Ulbe Wybes tegen Wouter Tyardts.Wouter was ’s nachts in Ulbes huis geweest “makende veel rumoer”, Ulbe eistvoor dit vergrijp geldelijke genoegdoening. 45Ook zijn Ulbe en Jets actief in het onroerend goed, in 156446 kopen ze weer eenhuis op het Luttick Sandt en in 1586 een huis in de Merckstrate van Tryn Foeckes,32 weduwe en burgerse te Sneek.47 In 1578 wonen ze in Sanster Vyerendeel te Sneek,waar ze JO stuivers personele belasting betalen. 48 De hoogte van de aanslag isrelatief laag, ongeveer die van een gemiddeld ambachtsman.In 1564 treedt Ulbe op als volmacht van Rinck Bocke’s weduwe en haar zoon EpeBockesz. Waarschijnlijk betreft het hier Wallema ’s of Walma ‘s, eigenaars van degelijknamige sate in Folsgare. 49 Dezelfde sate waar zijn zaan later boert en waarvan zijn kleinzaon Hoyte, in 1624, meier en mede-eigenaar is. Het gaat in diekwestie om penningen die in handen zijn van Jancke Nolckez en toebehoren aanJuicke Juickedr als eifgenaam van wijlen Duycke Juyckedr, haar zuster. Dit alsrestant van de schuld volgens een obligatie van wijlen Bocke Epes aan DyuckeJuyckedr van 17 jan. 1558. 50Jets was eerder getrouwd. In 158351 is ze als Jets Feyedr, huidige vrouw van WlbeWybez, voor zich en vanwege haar kinderen bij “Haring scuytmaker” in procesmet Comelis Hendrix en Gees Evertsdr.Ulbe heeft in Sneek Zo zijn connecties, in 1585’2 is hij borg voor Aelcke Hamiens,vrouw van mr. Douwe Broersma, voor de koop van een halve huizinge te Sneek;Douwe is secretaris en advocaat in Sneek. En in 159453 draagt hij zijn curatorschap over Dirck Dircks over aan Frans Jans, burgemeester van Sneek; misschienvoelde hij zijn einde naderen, want in 1595 is hij overleden. Zijn zaan Wybe Ulbesprotesteen dan – mede namens broers en zussen, allen eifgenamen van Ulbe Wybes te Folsgare – tegen dezelfde Frans Jan.54In 1596 worden Wybe Wlbes en Eesck Wlbes samen met Frans Jans, burgemeesteren curator, genoemd in een geschil. Dezelfde Frans Jans als uit het eerdere geschilmet de erven van Ulbe Wybes. Eesck behoort dus tot de erven. 55Uit het eerste huwelijk:1. Wybe Ulbes Foeckama, volgt IIIa.2. Misschien N. Ulbedr, trouwt Rienck Piers.Verder uitgewerkt als Foekemajamilie 11 met toelichting.3. EESCK ULBEDR, overl. na 17 april 1596.4. Misschien N. Ulbedr, trouwt Tierck Tjallings, huisman te Abbega. Uitgewerktin aanhangsel.